150th birthday celebration of Mahatma Gandhi by Shanti Fund at Long Island

150th birthday celebration of Mahatma Gandhi by Shanti Fund at Long Island